gorneidolne

Nasze sprawy

Lipiec 2016

Wrzesień 2016

Sierpień 2016

Czerwiec 2016

Maj 2016

Kwiecień 2016

Marzec 2016

Luty 2016

Styczeń 2016

Wrzesień 2015

Grudzień 2015

Październik 2015

Listopad 2015

Sierpień 2015

Lipiec 2015

Czerwiec 2015

Maj 2015

Kwiecień 2015

Nasze sprawy

Zarzad Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne wystosował pismo do Prezydenta Misata z prośbą mieszkańców naszego Osiedla o zmianę lokalizacji tworzonej ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Połnocnej na byłym targowisku. W odpowiedzi na pismo otrzymaliśmy informację że ogrzewalnia utworzona zostanie w tym miejscu jako obiekt tymczasowy tj. działający od listopada dokwietnia przyszłego roku. Obecnie na terenie ul. Północnej znajdują si e dwa kontenery sanitarne, które zostaną wyremontowane. Trzy kolejne kontenery zostaną wynajęte na okres funkcjonowania ogrzewalni. zakłada sie, że obiekt czynny będzie od godz. 20.00 do 6.00 w zależności od potrzeb. Obsługe w zakresie technicznym i porządkowym sprawować będzie Miejski Zarząd Nieruchomości, natomiast nadzór w godzinach nocnych będzie pełnić Straż Miejska.

...

...

...

...

...

...

...

.

.

.

.

W przygotowaniu

11 sierpień 2015 - na wniosek mieszkanców ul. Stodoły Zarząd Osiedla Górne i Dolne wystosował pismo do Prezydenta Jastrzębia- Zdroju w sprawie zmiany znaków ograniczających prędkość do 40km/h B33 przy ul. Stodoły na znaki B43 strefa ograniczonej prędkości celem poprawy bezpieczeństwa. Ponadto poproszono o zabudowę znaku B44 koniec strefy ograniczonej prędkości na skrzyżowaniach, na których pojazdy opuszczają strefę, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania łączącego ul. Strażacką z ul. Stodoły.

- 16-06-2015 - na wniosek mieszkańców ul. Reymonta pismo do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ws zamontowania oświetlenia przy ul Reymonta 57. Pismo wpłynęło do Kancelarii Ogólnej 18-06-2015 roku. 

W odpowiedzi na powyższe:
- 01-07-2015 - "... widzimy potrzebę zabudowy dodatkowej lampy na istniejącym słupie energetycznym, W związku ztym w przypadku pojawienia się oszczędności w ramach wykonywanych zadań, zobowiązujemy się dobudować wnioskowaną oprawę."


Czerwiec 2015

- 16-06-2015 - na wniosek mieszkańców ul. Reymonta pismo do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ws zamontowania oświetlenia przy ul Reymonta 57. Pismo wpłynęło do Kancelarii Ogólnej 18-06-2015 roku.

- 16-06-2015 - Zarząd Osiedla w piśmie do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój złożył wnioski do budżetu miasta na rok 2016:

1. Remont ul. Gałczyńskiego i Staffa wraz z kanalizcją deszczową,

2. Remont ul. ks. Twardowskiego,

3. Remont ul. Herberta wraz z oświetleniem i kanalizacja deszczową,

4. Remont ul. Okopowej,

5. Dodatkowe oznakowanie posesji od strony głównych ulic,

6. Budowa placu zabaw przy ul. Stodoły,

Dariusz Chmielewski

Maj 2015

- 12-05-2015 - na wniosek mieszkańców ul. Długiej wystosowano pismo Zarzadu Osiedla do Przezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ws ograniczenia prędkości oraz zbudowania progów zwalniajacych celem poprawy bezpieczeństwa na ul. Długiej. 

Odpowiedź: sprawa została przedstawiona na posiedzeniu Zespołu ds. Organizacji Ruchu Drogowego - zespół negatywnie zaopiniował wniosek.

- 13-05-2015 - pismo Zarządu Osiedla  do Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój ws dobudowy oprawy oświetleniowej
i naprzwy chodnika przy ul. Staffa w rejonie skrzyżowania z ul. Wierzyńskiego.
Uszkodzenie chodnika przy ul. Staffa zostały usunięte. 
Zobowiązano się dobudować oprawe oświetleniowa w przypadku pojawienia się oszczędności w ramach wykonywanych zadań.

- 12-05-2015 - pismo Zarządu Osiedla do Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój z prośbą o ustawienie znaków zakazujących parkowania i postojów samochodów na ul. Staffa przy skrzyżowaniu z ul. Gałczyńskiego. Poz rozpatrzeniu na posiedzeniu Zespołu ds. Organizacji Ruchu - Zespół negatywnie zaopiniował wniosek.

Dariusz Chmielewski

Kwiecień 2015

- 14-04-2015 Pismo Zarządu Osiedla do wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzedu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Zarząd zwrócił się z prośbą o wycięcie suchego drzewa na działce 2902/146 ul. Przybosia 10. W odpowiedzi Zarzad otrzymał informację, że po uzyskaniu oceny dendrologicznej, zostaną podjęte stoasowne działenia. Dodatkowo poinformowano, że  w koronie tego drzewa przeprowadzono cięcia techniczne w celu poprawienia warunków bezpieczenstwa w jego bezpośrednim zasięgu,

- 28-04-2015 Zarząd Osiedla otrzymał zweryfikowane karty zgłoszenia projektu do realizacji z z budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój z Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

1. Nazwa zadania: Utwardzenie dróg gruntowych oraz utrwalenie już wykonanych nawierzchnie do wysokości posiadanych środków. Przewidywany koszt realizacji projektu zadania 88 000 zł brutto.
Uwagi: Zarząd osiedla zaproponował wykonanie remontu na ul. Gałczyńskiego, Leśmiana i Staffa.
W ramach kwoty 88 000 zł brutto można wykonać nawierzchnie asfaltową 1x 5 cm ulicy Staffa na odcinku od ul. Wierzyńskiego do ul. Leśmiana  oraz ul. Leśmiana na odcinku od ul. Gałczynskiego w kierunku posesji nr 26 do ul. Staffa oraz uzupełnienie ubytków na pozostałych nawierzchniach już utwardzonych ul. Leśmiana bez nawierzchni asfaltowych z wyłączeniem ul. Gałczyńskiego. Ulica Gałczyńskiego jak i pozostałe odcinki ul.Leśmiana wymagają wyprzedzająco opracowania projektu oraz budowy kanalizacji deszczowej.

Wniosek Zaopiniowano pozytywnie.

2. Nazwa zadania: Zestaw zabawowy urządzenia rekreacyjnego na placu zabaw. Przewidywany koszt realizacji projektu
9 500 zł brutto.
Uwagi: W ramach zaproponowanych środków finansowych istnieje możliwość zabudowy urzadzenia zabawowego na placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 wraz z ułożeniem bezpiecznego podłoża.

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

 

3. Nazwa zadania: Wykonanie barier ochronno-zabezpieczających w miejscach wysokich skarp wzdłuż ulicy Pszczyńskiej.

Wniosek zaopiniowano negatywnie - ze względu na niezgodność wniosku z obowiązujęcymi przepisami prawnymi w zakresie zabudowy barier ochronnych i energochłonnych.

Dariusz Chmieleski

W tym miejscu będą umieszczane informacje związane z bieżącymi sprawami naszego Osiedla. Będą to krótkie informcje o pracy Zarządu Osiedla.

opracował Dariusz Chmielewski